Koledzy , poniżej zamieszczamy pismo Inspekcji Weterynaryjnej w Gryfinie objaśniające zasady prowadzenia polowań i postępowania z tuszami upolowanych dzików w związku z tym ,że obwód koła znalazł się na tą chwilę częściowo w strefie żółtej. 
Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z treścią pisma i rygorystyczne stosowanie się do zaleceń w nim zawartych.


 Zawiadomienie

 

 

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Gryfinie (PLW) zawiadamia, że w związku z wykrytymi przypadkami afrykańskiego pomoru świń u dzika (ASF) w okolicy miejscowości Czelin oraz Kłosów, gmina Mieszkowice, uległ zmianie załącznik decyzji wykonawczej 2014/709/UE.

Po stwierdzeniu wystąpienia choroby u 2 dzików w okolice miejscowości Czelin (jednego dzika odstrzelonego oraz jednego padłego) a następnie 5 padłych dzików w okolicy miejscowości Kłosów, w załączniku decyzji w części I określono obszar ochronny i w części II obszar objęty ograniczeniami. Mapę z zaznaczonymi obszarami można znaleźć na stronie Głównego Lekarza Weterynarii (link: https://bip.wetgiw.gov.pl/asf/mapa/).

Obszar ochronnym (żółty) obejmuje: gminy Chojna, Trzcińsko - Zdrój oraz część gminy Cedynia położona na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na północ od linii wyznaczonej przez drogę nr 125 biegnącą od miasta Cedynia do wschodniej granicy gminy w powiecie gryfińskim.

Obszar objęty ograniczeniami (czerwony) obejmuje: gminy Mieszkowice, Moryń, część gminy Cedynia położona na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 124 biegnącą od zachodniej granicy gminy do miasta Cedynia, a następnie na południe od linii wyznaczonej przez drogę nr 125.

Ponadto Wojewoda Zachodniopomorski w wydanym rozporządzeniu określił obszar skażony. Rozporządzenie to stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Polowania

1. W obszarze skażonym do odwołania zabrania się polowań. Obszar ten zostanie oznakowany tablicami z napisem „Uwaga Afrykański Pomór Świń Strefa Skażona Na Teren Lasów Wstęp Wzbroniony”.

2. W obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym) można przeprowadzać polowania indywidualne bez psów (ciche). Polowania należy zgłaszać pisemnie do PLW w Gryfinie. Uzgodniono z Zarządami kół, że zgłoszenia będą obejmować 10-cio dniowe okresy.

Pozyskane tusze dzików należy przetransportować do wyznaczonych chłodni w miejscowości Czelin 33, 74-505 Mieszkowice, tel. 512 256 593

3. W obszarze ochronnym (żółtym) należy prowadzić intensywny odstrzał dzików posuwając się od najdalej położonych części stref w stronę obszaru „czerwonego”. W obszarze ochronnym wyznaczono 3 chłodnie, w których strzelone dziki umieszczane będą do czasu zbadania:

a) Piasecznik 1, 74-520 Cedynia (OHZ) tel. 607-855-824, 607-856-178 chłodnia aktywna od 4.01.2020 r.

b) Narost, działka 193, 74-500 Chojna, tel. 500 287 294

c) Godków 17, 74-500 Chojna, tel. 513 007 121

Postępowanie z dzikami w obszarze objętym ograniczeniami i obszarze ochronnym

W obszarze objętym ograniczeniami (czerwonym) oraz obszarze ochronnym (żółtym):
– każdy odstrzelony dzik jest w całości (nie patroszony) niezwłocznie dostarczany do położonej na tym samym obszarze chłodni przeznaczonej do przetrzymywania tusz dzików; dziki nie mogą opuścić obszaru na którym zostały pozyskane (żółtego lub czerwonego odpowiednio).
Podczas odstrzału i transportowania dzików do punktu skupu dziczyzny należy przestrzegać zasad wskazanych w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie zasad bioasekuracji, jakie powinny być przestrzegane podczas polowania lub odstrzału sanitarnego oraz przy wykonywaniu czynności związanych z zagospodarowaniem zwierzęcia łownego z gatunku dzik;
– patroszenie odstrzelonych dzików odbywa się przy chłodni, na powierzchni nadającej się do mycia i odkażania lub materiale nieprzepuszczalnym, który po wykorzystaniu zostanie unieszkodliwiony; - ---- - k
ażdy dzik oraz wnętrzności muszą zostać oznakowane znacznikami Inspekcji Weterynaryjnej które otrzymaliście Państwo od Powiatowego Lekarza Weterynarii w Gryfinie. Worki na uppz oraz probówki na krew i znaczniki dostarczy PLW, w obszarze czerwonym znaczniki mają kolor czerwony, w żółtym żółty. Tuszę znakuje się kolejnym numerem i numerem obwodu łowieckiego.
myśliwy lub inna osoba wyznaczona przez Zarząd KŁ jest zobowiązana pobrać próbkę krwi od każdego odstrzelonego dzika niewykazującego objawów chorobowych. Probówkę należy oznakować w sposób trwały niepowtarzalnym numerem znacznika, którym oznakowano dzika. Próbki krwi będą od Państwa odbierane na żądanie, przesyłane do laboratorium zakładu higieny weterynaryjnej (ZHW), a wyniki będą dostarczane tak szybko jak to tylko możliwe. Należy jednak mieć na uwadze, że od pobrania próbki do otrzymania wyniku minie 3-7 dni. W tym czasie wszystkie tusze muszą pozostawań zabezpieczone w chłodni i zaplombowane przez PLW.

Odpowiednie próbki będą pobierane przez inspektorów weterynaryjnych lub urzędowych lekarzy weterynarii w przypadkach gdy dziki będą wykazywały objawy chorobowe przed odstrzałem lub niepokojące zmiany anatomopatologiczne podczas wytrzewiania.

W celu przesłania próbek krwi do laboratorium ZHW PLW musi wypełnić formularz, w którym wypełnia się takie dane jak: imię i nazwisko osoby która strzeliła dzika, telefon kontaktowy tej osoby, datę odstrzału, godzinę odstrzału, dokładne miejsce odstrzału z pozycją GPS oraz datę i godzinę pobrania próbki, wskazać miejsce przetrzymywania tuszy dzika. Dane te będą generowane na podstawie wypełnionej tabeli która zostanie Państwu przekazana. Tabela ta, z danymi, wzorowana jest na tabeli w które zgłaszacie Państwo odstrzał sanitarny.
– próbki do badań w kierunku ASF, wraz z dokumentacją są dostarczane przez pracowników PIW Gryfino do laboratorium ZHW w Gdańsku
– w przypadku otrzymania wyniku dodatniego, wszystkie tusze dzików, ze wszystkimi częściami ciała, zgromadzone w chłodni są kwalifikowane jako materiał kategorii 1 i przeznaczone do utylizacji
– w przypadku otrzymania wyniku ujemnego tusza może być przeznaczona na potrzeby własnej konsumpcji, może być pozyskana przez zakład przetwarzający dziczyznę lub, w przypadku gdy nie będą przeznaczone do spożycia przez ludzi, są kwalifikowane jako materiał kat. 3 i przetwarzane w zakładzie utylizacyjnym kat. 3. Patrochy są kwalifikowane jako materiał kat. 2 i utylizowane w zakładzie utylizacyjnym kat. 2. (zgodnie z rozporządzeniem 1069/2009)

 

Pozyskane tusze dzików można przeznaczyć na użytek własny myśliwego lub do przetwórstwa dopiero po otrzymaniu negatywnego wyniku badania. Tusze dzika po zbadaniu krwi mogą być wywiezione poza obszar objęty ograniczeniami i obszar ochronny.

 

 

PLW informuje że, sposób postępowania z odstrzelonymi dzikami i kwestie finansowania reguluje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia w 2020 r. na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej „Programu mającego na celu wczesne wykrycie zakażeń wirusem wywołującym afrykański pomór świń i poszerzenie wiedzy na temat tej choroby oraz jej zwalczanie” (Dz.U.2020.290). Zgodnie z tym programem każdy odstrzelony dzik na obszarze ochronnym lub obszarze objętym ograniczeniami jest niezwłocznie dostarczany do położonego na tym samym obszarze punktu skupu dziczyzny lub zakładu obróbki dziczyzny, lub innego zakładu nadzorowanego przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, w którym mogą być przechowywane tusze lub skóry dzików. Za dziki pozyskane w ramach polowania, dostarczone do punktu skupu lub zakładów, o których mowa powyżej, powiatowy lekarz weterynarii wypłaca dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, lub dyrektorowi parku narodowego kwotę:

1) 650 zł brutto – za samice przelatki i starsze samice dzika;

2) 300 zł brutto – za pozostałe dziki.

Powyższa kwota obejmuje w szczególności zryczałtowane koszty:

1) polowania i bioasekuracji myśliwego podczas polowania obejmujące transport tuszy dzika

- w szczelnym pojemniku,

- dezynfekcji obuwia,

- ubioru oraz

- używanego sprzętu przy opuszczaniu łowiska,

2) pobrania próbek, transportu upolowanych dzików oraz dojazdu myśliwego na obszar ochronny;

3) przetrzymywania tusz dzików w kontenerach chłodniczych,

4) unieszkodliwianiu patrochów dzików.

Inspekcja Weterynaryjna finansuje w pełnej wysokości poniesione koszty unieszkodliwienia:

a) tusz dzików, wraz z wszystkimi częściami ciała, które nie zostaną zagospodarowane przez myśliwych,

b) tusz dzików z dodatnim wynikiem badań laboratoryjnych w kierunku ASF, oraz

c) tusz dzików przechowywanych w kontenerze chłodniczym wraz z zakażoną tuszą, w tym transportu do przedsiębiorstwa lub zakładu w rozumieniu art.24 rozporządzenia nr 1069/2009.

W punktach skupu i zakładach, o których mowa powyżej, tusze, części ciała i skóry dzików przechowuje się w sposób zapobiegający bezpośredniemu kontaktowi nieprzebadanych tusz, części ciała i skór dzików z surowcami i innymi przedmiotami, które mogą spowodować rozprzestrzenianie się wirusa ASF.

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1069/2009, na obszarze ochronnym PLW przeprowadza oględziny tuszy, zwracając uwagę na zmiany chorobowe, które mogą wskazywać na zakażenie wirusem ASF:

- wszystkich znalezionych zwłok dzików,

- wszystkich tusz wraz ze wszystkimi częściami ciała odstrzelonych dzików, w tym sierść i skóra, w przypadku których uzyskano dodatni wynik badania laboratoryjnego w kierunku ASF,

- narogi i patrochy oraz inne części ciała odstrzelonego chorego dzika i kwalifikuje je jako materiał kategorii 1 podlegający usunięciu oraz przetworzeniu zgodnie z art.12 lub z odstępstwem przewidzianym w art.19 rozporządzenia WE nr 1069/2009.

Patrochy odstrzelonego dzika, w przypadku gdy uzyskano ujemny wynik badania laboratoryjnego w kierunku ASF, są kwalifikowane jako materiał kategorii 2 i podlegają usunięciu oraz przetworzeniu zgodnie z art.13 rozporządzenia WE nr 1069/2009.

Tusze odstrzelonych dzików, bez patrochów, w przypadku gdy uzyskano ujemny wynik badania laboratoryjnego w kierunku ASF, a które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi, są kwalifikowane jako materiał kategorii 3 i podlegają usunięciu oraz przetworzeniu zgodnie z art.14 rozporządzenia WE nr 1069/2009.

Dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich okresowo, nie rzadziej niż raz na kwartał, sprawdzają rzetelność dokumentowania przez myśliwych wykonywania polowań na dziki na obszarze ochronnym oraz niezwłocznie informują powiatowego lekarza weterynarii o ujawnionych w tym zakresie nieprawidłowościach.

PLW weryfikuje, nie rzadziej niż raz na kwartał, liczbę dzików pozyskanych w ramach polowania zgłoszonych przez myśliwych z rzeczywistą liczbą tusz tych zwierząt znajdujących się w punktach skupu dziczyzny i innych miejscach ich czasowego przetrzymywania.

 

W związku z faktem, że dziki pozyskane w obszarze ochronnym lub obszarze objętym ograniczeniami nie mogą opuścić tych obszarów do czasu zbadania, należy liczyć się z możliwością, że różne Koła Łowieckie będą chciały umieścić tusze dzików w Państwa punktach skupu dziczyzny należących do innych Kół..

Uwzględniając powyższy fakt, należy przyjąć że pozyskane z odstrzału pieniądze są przeznaczone m.in. na pokrycie kosztów przechowywania dzików w kontenerach chłodniczych i koszt utylizacji patrochów. Zasadą może być by, Koło Łowieckie umieszczając tuszę w chłodni i deponując patrochy, będzie partycypować w tych kosztach. Formę rozliczeń wzajemnych pozostawiam zainteresowanym Zarządom Kół Łowieckich.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Brak zmiany ustawienia przeglądarki internetowej oznacza zgodę użytkownika. Więcej informacji